مزایده و مناقصه

خدمات نظافت صنعتی و نظافت اداری مجتمع فولاد زرند

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

 

شرکت فولاد زرند ایرانیان در نظر دارد خدمات نظافت صنعتی و نظافت اداری مجتمع فولاد زرندرا با شرایط ذیل از طریق مناقصه به شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار نماید.

 1. شماره مناقصه: 1400-90-T
 2. نوع مناقصه : عمومی دو مرحله‌ای
 3. شرح کار: خدمات نظافت صنعتی و نظافت اداری مجتمع فولاد زرند
 4. مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: 2.000.000.000 ریال
 5. مهلت خرید اسناد: از تاریخ 1400/08/25 تا 1400/09/03
 6. مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 16:00 مورخ 1400/09/14
 7. مدت انجام کار: به مدت یک سال شمسی
 8. محل انجام خدمات: سایت مجتمع فولاد زرند ایرانیان
 9. دستگاه مناقصه گزار: شرکت فولاد زرند ایرانیان
 10.  ارکان مناقصه گزار: دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد زرند ایرانیان
 11.  دستگاه نظارت: شرکت فولاد زرند ایرانیان
 12. تاریخ شروع انجام کار: پس از ابلاغ رسمی
 13. مسئول مرتبط با این مناقصه آقای حاتمی با شماره‌ های ذیل است و مناقصه گران بایستی  با ایشان ارتباط برقرار نمایند.

تلفن: 09138446046 و 03431247000  داخلی 1467

مناقصه گران می‌بایست قیمت پیشنهادی خود را پس از مطالعه مدارک، قرارداد و بازدید از محل و آگاهی کامل از شرایط ارائه نمایند. به‌هرحال پیشنهاددهندگان پس از تحویل اسناد، حق هرگونه ادعا (Claim) و  اعتراض را از خود سلب و اسقاط می‌نمایند.