HSEC

HSEC

 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان یک نیاز عملیاتی و جدی متناسب با نیازهای صنعتی، تعهدات و مسئولیت های اجتماعی و الزامات صنعتی بین المللی و ملی، در سطح شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و شرکتهای تابعه آن، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا تعیین جهت گیری ها و مقاصد هماهنگ و هدف گذاری شده و ایجاد وحدت رویه متناسب با نیازها و ویژگی های حوزه فعالیتی میدکو در صنایع معدنی، در جهت دستیابی به بهترین سطوح عملکرد و ایجاد امکان سیاستگذاری جامع و ایجاد مدیریت هدفمند، منسجم و یکپارچه HSE با رویکردی فعالانه و پیشبینانه در جهت انطباق کامل با الزامات و قوانین HSE ، در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، یک نیاز اولیه و مهم است. که در قالب چشم انداز، ماموریت و خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه تدوین شده است

  چشم انداز  ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) هلدینگ میدکو
  ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان یک اولویت و  ارزش کلیدی در هلدینگ میدکو در راستای توسعه پایدار، صیانت از سرمایه های انسانی و سایر ذینفعان (پیمانکاران، مشاوران، مشتریان، همسایگان و ...)، و تبدیل شدن به یک الگوی پیشرو و دانش بنیان در معادن و صنایع معدنی کشور و خاورمیانه و همتراز با کلاس جهانی، می باشد.

   

  ماموریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) هلدینگ میدکو
  شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه متعهد است که با مدیریت موارد مرتبط با  ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره فعالیتی هلدینگ خود،  یک محیط کار ایمن و سالم برای کلیه کارکنان و سایر ذینفعان خویش فراهم آورده و در زنجیره فعالیت خود تعامل مثبت با محیط زیست داشته باشد.
  رویکرد ما اطمینان از مدیریت جامع و یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی فعالیت ها، تجهیزات، تاسیسات و زیرساخت های هلدینگ میدکو و شرکت های خدماتی و تولیدی تابعه آن، از طریق توسعه سطح توانمندی های حرفه ای و انتقال دانش فنی برتر دنیا در زمینه HSE، و با تاکید بر اصول زیر می باشد:
  انطباق
  میدکو با تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای قابل کاربرد تطابق خواهد داشت. و برای اطمینان از تطابق با آنها روش ها و برنامه های اجرایی لازم را ایجاد و اجرا می نماید. و تطابق با استانداردهای HSE رویکردی کلیدی در آموزش ها، طرحریزی اهداف و برنامه ها، ارزیابی عملکردها و برنامه های انگیزش کارکنان می باشد.
  پیشگیری
  میدکو سیستم های مدیریت HSE را جهت پیشگیری از اقدامات یا شرایطی که تهدیدی برای سلامتی و ایمنی انسانها و محیط زیست باشد، طراحی و ایجاد می نماید. و به حداقل رساندن خطرات و حفاظت از کارکنان و سایر ذینفعان و پیشگیری از مصرف بیهوده منابع و آلودگی هوا، زمین و آب، با به کارگیری فن آوری ها و روش های عملیاتی مناسب، تلاشی پیوسته در میدکو است.
  تعهد به مشارکت
  میدکو تعهد خود به HSE را به همه کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان اعلام و منتقل می نماید. و مشارکتشان را در جلسات HSE و طرحریزی اهداف و برنامه ها خواهان است. تعهد به HSE نقش اساسی در انتخاب کارکنان و پیمانکاران دارد.
  بهبود مداوم
  میدکو شناسایی فرصت های بهینه سازی مداوم در کارایی و اثربخشی سیستم مدیریت HSE، بهینه سازی مصرف منابع و تبعیت از اصول این بیانیه را پیوسته دنبال می نماید.


  خط مشی  ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) هلدینگ میدکو
  شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه تعالی در حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارکنان را بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی پذیرفته شده خویش قرارداده، و توجه به حفاظت و پاسداری از محیط زیست، اهتمام به ارتقا سطح ایمنی و بهداشت کارکنان را رویکرد اصلی خویش می داند.
  در این راستا با اعتقاد راسخ به اینکه اگر کار به درستی برنامه ریزی شده و اجرا شود، تمام حوادث قابل پیشگیری هستند، بر آنیم تا به عنوان هلدینگ صنعتی و معدنی برتر در سطح کشور و خاور میانه، با عملکردی منطبق با استانداردهای جهانی، اهداف ذیل را سرلوحه فعالیتهای سیستم مدیریت HSE، قرار دهیم:
  •    ایجاد یک محیط کار سالم
  •    انطباق کامل با همه مقررات، قوانین و مقررات و الزامات بهداشت، ایمنی، و محیط زیست (HSE) ملی و بین المللی و حتی فراتر از آنها
  •    حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و انرژی، و تلاش در جهت کاهش مداوم آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت ها و حرکت به سوی پیشگیری از هر گونه آلودگی
  •    پیشگیری از آسیب ها و بیماری ها، کاهش حوادث، مدیریت و کنترل ریسک و عوامل زیان آور محیط کار
  •    عدم پذیرش عملکردهای غیر از سطح آسیب صفر
  •    آشنا بودن کامل هر یک از کارکنان با کار، و شرح وظایفشان در زمینه ایمنی، بهداشت، و محیط زیست و داشتن آمادگی مناسب برای انجام کار
  •    ایجاد تناسب بین کارکنان و کار محوله
  •    مشارکت دادن همه ذینفعان اعم از کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و غیره در جهت بهبود مداوم سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  •    ایجاد یک محیط کار عاری از اعتیاد
  •    توسعه فرهنگ HSE و دستیابی به رویکرد فعال به HSE
  •    بهبود مداوم عملکرد ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
  دستیابی به اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست ضامن موفقیت همه جانبه هلدینگ میدکو در کسب و کار خویش خواهد بود.