اعضا هیات مدیره

اعضا هیات مدیره

 

آقای علی اصغر پورمند
رئیس هیات مدیره
ar-pourmand@midhco.com

 

 

آقای علی پالیزدار
نائب رئیس هیات مدیره
a-palizdar@midhco.com

 

 

آقای ماشاالله سهراب نژاد
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
 

 

 

آقای ابوالقاسم جمشیدی
عضو هیات مدیره
 

 

 

آقای بهرام سبحانی
عضو هیات مدیره