ماموریت

ماموریت

- ایجاد ارزش پایدار و بلندمدت برای سهامداران از طریق طراحی، اجرا و توسعه معادن و صنایع معدنی

- ایجاد مدل برای توسعه معدن و صنایع معدنی کشور 

- ارتقای سطح مدیریت، فناوری و سهم در تولید ناخالص داخلی